William Brayton

Pitchpole, wood, Braytoncrete 31.5x56x6.5” 2023
Instagram: @bill_brayton Photo by John Polak