William Brayton

Gust, aluminum, bronze, acrylic, Braytoncrete 87x70x47" 2024
Instagram: @bill_brayton Photo by John Polak